Науково-дослідне управління

інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень

16:40  |  Понеділок  |  12 квітня 2021 року

Науково-дослідний відділ геоінформаційних технологій


Начальник відділу

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
підполковник ЛИТВИНЕНКО НАТАЛІЯ ІГОРІВНА

Науково-дослідний відділ призначений для проведення наукових досліджень у галузі геоінформаційних технологій в інтересах Збройних Сил України, Міністерства оборони України, інших міністерств і відомств та Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямками діяльності відділу.

Основними напрямками науково-дослідного відділу є:

 • наукові дослідження проблем військової топографії, геодезії, картографії та географії;
 • наукові дослідження проблем топогеодезичного та навігаційного забезпечення Збройних Сил України;
 • дослідження фізико-географічних та тактичних властивостей території, якісних і кількісних характеристик об'єктів та природних явищ і закономірностей їх просторового розташування для забезпечення певного ступеню бойової готовності та бойових дій військ (сил);
 • впровадження інформаційних технологій у топогеодезичне та навігаційне забезпечення військ (сил);
 • розробка методів перспективного планування й прогнозування, інформаційного та метрологічного забезпечення, контролю якості, стандартизації та уніфікації вдосконалення методів, що використовуються у військовій топографії, геодезії, картографії для топогеодезичного та навігаційного забезпечення бойових дій;
 • розробка методів оптимізації процедур збору, аналізу, обробки, збереження та розповсюдження геопросторової інформації на основі створення та використання сучасних інформаційних технологій у воєнній сфері;
 • розробка методів і новітніх технологій проектування, створення, доведення та використання у військах картографічних моделей місцевості та інших видів геопросторової інформації;
 • дослідження та моделювання навколишнього середовища, представлення результатів моделювання в комп’ютерних графічних системах;
 • дослідження інноваційних технологій щодо запобігання техногенним небезпекам і контролю за екологічним станом природного середовища та боротьби з його забрудненням внаслідок діяльності військ.

Основними завданнями науково-дослідного відділу є:

 • виконання НДР (ДКР) та пошукових робіт за напрямками діяльності відділу;
 • виконання оперативних завдань, здійснення інших видів діяльності, що пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України за напрямками діяльності відділу;
 • виконання наукових програм за пріоритетними напрямами наукових досліджень, які включені до Державних програм реформування та розвитку Збройних Сил України на відповідні періоди;
 • участь у розробленні проектів Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України тощо за напрямками діяльності відділу;
 • участь у наукових дослідженнях під час проведення заходів оперативної, бойової та мобілізаційної підготовки військ (сил), штабів і управлінь, відпрацювання практичних рекомендацій щодо їхнього вдосконалення з урахуванням досвіду бойового застосування військ (сил) за напрямками діяльності відділу;
 • наукове та науково-технічне супроводження НДР (ДКР) за напрямками діяльності відділу;
 • підготовка дисертацій, монографій, проектів статутних документів, підручників (навчальних посібників), збірників наукових праць, методичних рекомендацій, наукових статей, доповідей, звітів, пропозицій, висновків тощо за напрямками діяльності відділу;
 • надання методичної, наукової та науково-технічної допомоги в підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для Військового інституту та інших вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, Міністерства оборони України та інших військових формувань;
 • узагальнення й розповсюдження передового досвіду наукової, науково-технічної, навчальної та методичної роботи, розробка заходів і пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу у Військовому інституті, інших вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, Міністерства оборони України та інших військових формувань;
 • надання методичної допомоги воєнно-науковому товариству слухачів, курсантів (студентів) Військового інституту за напрямками діяльності відділу;
 • проведення патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської робіт за напрямками діяльності відділу;
 • участь у підготовці та проведенні методичних зборів, семінарів, нарад тощо;
 • міжнародне співробітництво із закордонними науковими установами та вищими навчальними закладами у сфері наукових досліджень за напрямками діяльності відділу;
 • інші завдання, що визначаються начальником Військового інституту.

 

 

NDU